• کیستون شبکه Cat6 UTP دی لینک مدل NKJ-C61B21
  دی لینک
  کیستون Cat6 UTP
  ۲۷,۵۰۰ تومان
 • کیستون شبکه Cat6 UTP 90° کی نت K-Net
  کی نت
  کیستون CAT6 UTP 90°
  ۱۴,۰۰۰ تومان
 • کیستون شبکه Cat6 UTP 180° کی نت پلاس مدل KP-N1137
  کی نت پلاس
  کیستون CAT6 UTP
  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • کیستون شبکه Cat5E UTP دی لینک مدل NKJ-5E1B21
  دی لینک
  کیستون Cat5E UTP
  ۱۷,۰۰۰ تومان
 • کیستون شبکه Cat6A UTP دی لینک مدل NKJ-C6A1B21
  دی لینک
  کیستون Cat6A UTP
  ۵۰,۰۰۰ تومان
 • کیستون شبکه Cat6 UTP نگزنس Nexans مدل N420.660
  نگزنس
  کیستون Cat6 UTP
  ۱۵,۰۰۰ تومان
 • کیستون شبکه شیلددار Cat6 ال اس LS مدل LS-MJ-SC6-RIDC
  ال اس
  کیستون Cat6 STP
  نا موجود
 • کیستون شبکه Cat6 UTP 180° کی نت K-Net
  کی نت
  کیستون CAT6 UTP 180°
  نا موجود
 • کیستون شبکه Cat6A STP 180° کی نت K-Net
  کی نت
  کیستون CAT6A STP
  نا موجود
 • کیستون شبکه Cat6 SFTP نگزنس Nexans مدل N420.666
  نگزنس
  کیستون Cat6 SFTP
  نا موجود
پچ پنل شبکه
 • پچ پنل آنلودد 48 پورت دی-لینک مدل NPP-AL1BLK481
  دی لینک
  پچ پنل آنلودد 48 پورت Cat5e-6 UTP
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
 • پچ پنل آنلودد 24 پورت کی نت
  کی نت
  پچ پنل آنلودد 24 پورت Cat5e-6 UTP و STP
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
 • پچ پنل لودد 48 پورت Cat6 UTP دی-لینک مدل NPP-C61BLK481
  دی لینک
  پچ پنل لودد 48 پورت Cat6 UTP
  ۹۷۶,۰۰۰ تومان
 • پچ پنل آنلودد 24 پورت دی-لینک مدل NPP-AL1BLK241
  دی لینک
  پچ پنل آنلودد 24 پورت Cat5e-6 UTP
  ۱۵۸,۰۰۰ تومان
 • پچ پنل لودد 24 پورت Cat6 STP لگراند مدل legrand 33563
  لگراند
  پچ پنل لودد 24 پورت Cat6 STP
  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان
 • پچ پنل لودد 24 پورت Cat6 UTP دی-لینک مدل NPP-C61BLK241
  دی لینک
  پچ پنل لودد 24 پورت Cat6 UTP
  ۴۹۸,۰۰۰ تومان
 • پچ پنل آنلودد 24 پورت نگزنس مدل N521.661
  نگزنس
  پچ پنل آنلودد 24 پورت Cat5e-6-6AUTP، STP
  ۸۴,۰۰۰ تومان
 • پچ پنل لودد 24 پورت زاویه دار Cat6 UTP دی-لینک مدل NPP-C61BLK242
  دی لینک
  پچ پنل لودد 24 پورت زاویه دار Cat6 UTP
  نا موجود
 • پچ پنل لودد 24 پورت Cat5E UTP کی نت مدل K-N1061
  کی نت
  پچ پنل لودد 24 پورت Cat5E UTP
  نا موجود
 • پچ پنل آنلودد شیلددار 24 پورت ال اس مدل LS-PPP-UC-24P-E4-WM-C
  ال اس
  پچ پنل آنلودد 24 پورت Cat5e-6-6A UTP
  نا موجود
 • داکت دیواری ساده شماره 4 کمانی سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت دیواری ساده کمانی شماره 4
  نا موجود
 • داکت زمینی چسب دار شماره 5 شاخه 2 متری
  دانوب
  داکت زمینی چسب دار شماره 5
  نا موجود
 • داکت زمینی چسب دار شماره 7 شاخه 2 متری
  دانوب
  داکت زمینی چسب دار شماره 7
  نا موجود
 • داکت دیواری ساده شماره 1.5 دانوب شاخه 2 متری
  دانوب
  داکت دیواری ساده شماره 1.5
  نا موجود
 • داکت دیواری چسب دار شماره 2 دانوب شاخه 2 متری
  دانوب
  داکت دیواری چسب دار شماره 2
  نا موجود
 • داکت دیواری چسب دار شماره 1.6 سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت دیواری چسب دار شماره 1.6
  نا موجود
 • داکت دیواری ساده شماره 4 پایه کوتاه دانوب شاخه 2 متری
  دانوب
  داکت دیواری پایه کوتاه ساده شماره 4
  نا موجود
 • داکت دیواری چسب دار شماره 2 سوپیتا شاخه 2 متری
  سوپیتا
  داکت دیواری چسب دار شماره 2
  نا موجود
 • داکت دیواری چسب دار شماره 4 پایه کوتاه دانوب شاخه 2 متری
  دانوب
  داکت دیواری پایه کوتاه چسب دار شماره 4
  نا موجود
 • داکت زمینی ساده شماره 9 شاخه 2 متری
  دانوب
  داکت زمینی ساده شماره 9
  نا موجود
فیس پلیت
 • فیس پلیت تخت و تک پورت دی-لینک مدل NFP-0WHI11
  دی لینک
  فیس پلیت تخت و تک پوت 86x86
  ۸,۹۰۰ تومان
 • فیس پلیت تخت و تک پورت کی نت
  کی نت
  فیس پلیت تخت و تک پوت 86x86
  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • فیس پلیت تخت و دو پورت دی-لینک مدل NFP-0WHI21
  دی لینک
  فیس پلیت تخت و دو پوت 86x86
  ۱۲,۸۰۰ تومان
 • فیس پلیت زاویه دار و تک پورت کی نت
  کی نت
  فیس پلیت زاویه دار و تک پوت 86x86
  نا موجود
 • فیس پلیت تخت و چهار پورت دی-لینک مدل NFP-0WHI41
  دی لینک
  فیس پلیت تخت و چهار پوت 146x86
  نا موجود
 • فیس پلیت تخت و دو پورت کی نت
  کی نت
  فیس پلیت تخت و دو پوت 86x86
  نا موجود
 • فیس پلیت زاویه دار و دو پورت کی نت
  کی نت
  فیس پلیت زاویه دار و دو پوت 86x86
  نا موجود
 • فیس پلیت زاویه دار و دو پورت دی-لینک مدل NFP-0WHI22
  دی لینک
  فیس پلیت زاویه دار و دو پوت 86x86
  نا موجود
سوکت شبکه
 • سوکت کی نت CAT6 STP
  کی نت
  سوکت CAT6 STP
  ۱,۳۰۰ تومان
 • سوکت CAT6 UTP دی-لینک مدل NPG-C61TRA501
  دی لینک
  سوکت CAT6 UTP
  ۲,۵۰۰ تومان
 • سوکت CAT6 FTP دی-لینک مدل NPG-C61MET502
  دی لینک
  سوکت CAT6 FTP
  ۳,۸۰۰ تومان
 • سوکت کی نت CAT5E UTP
  کی نت
  سوکت CAT5E UTP
  ۸۰۰ تومان
 • سوکت کی نت CAT6 UTP
  کی نت
  سوکت CAT6 UTP
  ۹۹۰ تومان
 • سوکت CAT6 UTP مدل KP-N1072 برند کی نت پلاس
  کی نت پلاس
  سوکت CAT6 UTP
  ۱,۲۰۰ تومان
 • سوکت CAT5E UTP دی-لینک مدل NPG-5E1TRA501
  دی لینک
  سوکت CAT5E UTP
  ۲,۰۰۰ تومان
 • سوکت شیلددار Cat6A 10G تایکونت مدل TN6APS
  تایکو نت
  سوکت شیلددار Cat6A
  نا موجود